Integritetspolicy

Inledning

138an Group AB (Kompar) behandlar dina personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) och övriga gällande dataskyddsregler. Din integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert. Den här Integritetspolicyn förklarar hur Kompar samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser Integritetspolicyn noggrant innan du använder tjänsten låneförmedling (”Tjänsten”).

Personuppgifter

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-nummer eller användarbeteende. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, analysering, registrering och lagring.


Du lämnar själv dina personuppgifter till Kompar i samband med ansökan och vid kommunikation med oss. Vi hämtar även in uppgifter från tredje part såsom UC och Creditsafe. För att kunna utföra tjänsten behandlas följande personuppgifter:

Person- och kontaktinformation


Kompar samlar även in följande information om dig automatiskt och från tredje part för att kunna genomföra Tjänsten, uppfylla lagkrav och även underlätta användningen av den för dig:

Finansiell information

Teknisk data

Vi inhämtar även annan information om din användning av tjänsten och teknisk data, vilket kan inkludera den URL som är din unika åtkomst till vår plattform, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. Detta gör vi för att underlätta, förbättra, vidareutveckla användningen och säkerställa korrekt användning av vår tjänst.

Adresserad direktmarknadsföring

Även om du inte är kund hos oss än kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med marknadsföring.

Vi är enligt marknadsföringsregler skyldiga att se till att du kan spärra dig om du inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta info@kompar.se  eller ringa oss på 010 750 28 99 och be om hjälp med att lägga in en spärr.

Likt andra företag, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som kan vara intresserade av att bli kunder. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register.

Vi har ett intresse av att marknadsföra oss och därmed hantera information om dig för att kunna göra det. När dina personuppgifter behandlas för att marknadsföra oss gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning.

Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett "berättigat intresse" när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Det gäller även för att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring (när du finns i vårt spärregister).

Profilering

När du väljer att bli kund hos Kompar och därmed ingår avtal om låneförmedling så kommer Kompar att utföra en automatisk filtrering (s.k. profilering) av dig. Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning om dig och ev. medsökande, ligger till grund för bedömningen om vilka av våra samarbetspartners som kan ge dig ett erbjudande om en kredit. Filtreringen är alltså nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig.

Ändamål, laglig grund och lagringstid för behandlingen av dina personuppgifter

Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Avtal, GDPR 6 (1) (b).

Lagringstid

Så länge det finns ett aktivt kundförhållande

Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Rättslig förpliktelse, GDPR 6 (1) (c)

Lagringstid

Regleras i tillämplig lag

Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Berättigat intresse, GDPR 6 (1) (f)

Motivering: För att på bästa sätt utreda och hantera klagomål, missförstånd eller reklamationer

Lagringstid

Så länge det finns ett aktivt kundförhållande

Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Berättigat intresse, GDPR 6 (1) (f).

Motivering: Förbättra och utveckla Kompars tjänster och marknadsföring

Lagringstid

12 månader efter kundförhållandet upphört

Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Berättigat intresse, GDPR 6 (1) (f)

Motivering: Erbjuda en säker och kvalitativ tjänst

Lagringstid

12 månader efter avslutat kundförhållande

Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Samtycke, GDPR 6 (1) (a).

Lagringstid

Så länge som du önskar vara medlem i Kompars kundklubb. Du kan när som helst säga upp medlemskapet genom att kontakta info@kompar.se 


Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Berättigad intresse GDPR 6 (1) (f).

Lagringstid

Ett år efter avslutat kundförhållande för kund och tre månader för blivande kund.


Ändamål

Behandling

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Berättigat intresse, GDPR 6 (1) (f).

Motivering: Marknadsföra erbjudanden mot relevanta mottagare

Lagringstid

Ett år efter avslutat kundförhållande. Du kan när som helst avböja ytterligare marknadsföring genom att kontakta info@kompar.se

Ändamål

Skapa underlag för anonymiserat marknadsföringscase

Behandling

Dokumentation om underlaget enligt 10 § marknadsföringslagen (förbud mot vilseledande marknadsföring)

Vilka personuppgifter

Laglig grund för behandling

Lagringstid

5 år (preskriptionstid marknadsföringslagen)

Utlämnande av personuppgifter till annan part

Kompar lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsinstitut, långivare och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Kompar eller för att utföra tjänsten enligt avtalet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med informationen om behandlingen som lämnats och att det följer tillämpliga dataskyddsregler. När du anlitar Kompar för låneförmedling är 138an Group AB org. nr. 559157-4784, Garvargatan 20, 11221 Stockholm, personuppgiftsansvarig.

Om du sedan väljer att gå vidare med något av de förslag som Kompar presenterar för dig, så blir den banken eller kreditinstitutet i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Var vi lagrar din data

Kompar strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina Personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden. I dessa fall har Kompar säkerställt att det finns tillräckliga garantier för att enskildas rättigheter skyddas genom någon av följande åtgärder:

  1. Landet finns med på EU-kommissionens lista över länder med adekvat skyddsnivå.
  2. Landet är inte med på ovan lista men överföringen görs genom annat säkerställande av adekvat skyddsnivå genom standardavtalsklausuler.
  3. Företaget (amerikanskt) har anslutit sig till Privacy Shield.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du kan när som helst kontakta Kompar (info@kompar.se) för att begära ett utdrag över de personuppgiftbehandlingar som rör dig. Av utdraget framgår

Rätt till rättelse

Du kan när som helst kontakta Kompar och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du kan begära att Kompar raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

I vissa fall kommer Kompar inte kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall kommer Kompar att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:


Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får Kompar bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på nationell eller EU-nivå. I alla andra fall måste Kompar inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. Kompar måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Kompar. När Kompar anser att ett berättigat intresse finns för att behandla dina personuppgifter, det kan t.ex. vid direkt marknadsföring eller för att förebygga missbruk av Kompars tjänster, så sker en intresseavvägning. Kompars intresse av att förebygga missbruk av Kompars tjänster vägs mot ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. Om du väljer att göra en invändning så får Kompar inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om Kompar inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Kompar får i sådana situationer, också behandla dina personuppgifter om det handlar om att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska Kompar upphöra att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Notera att om du det är du som kontaktar Kompar för att få mer information om våra tjänster så är inte det direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och har som rättslig grund antingen ett avtal (GDPR 6 (1) (b)) eller ett samtycke (GDPR 6 (1) (a)) så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Kompar. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har därefter rätt att föra över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Kompar kan neka dig detta.

Klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål rörande Kompars behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta info@kompar.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Växel: 08-657 61 00

https://www.imy.se/

Ändringar av vår Integritetspolicy

Löpande mindre ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentliga förändringar i hur din data hanteras sker genom e-post (om vi har tillgång till din e-postadress), SMS eller brev. Om du har synpunkter på Kompars hantering av personuppgifter till följd av ändringen så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@kompar.se. 


Uppdaterad 201907

138an Group AB ©2021