Hur fungerar personlig borgen?

Att gå i borgen för ett företag innebär att en eller flera personer lovar att betala tillbaka en skuld för företaget om detta inte betalar. Vi reder ut de vanligaste frågorna om hur det fungerar med borgen vid finansiering till företag.

personlig borgen
 • Agnes Sitarz
  Agnes Sitarz
 • 6
  minuters läsning
 • Senaste uppdatering:
  August 19, 2022

I artikeln kan du läsa om

 • check
  Hur fungerar personlig borgen?
 • check
  Vanliga begrepp kring borgen
 • check
  Vem kan gå i borgen för ett företagslån?

Varför Kompar?

 • check
  Jämför över 20 olika långivare
 • check
  Personlig rådgiving
 • check
  Enkel ansökan med svar inom 24h!
Ansök nu

Bland många typer av företagslån, företagskrediter, factoring och leasingavtal är ett borgensåtagande ett krav för att man ska kunna få tillgång till finansieringen. Generellt så är det vanligare med krav på borgen för finansiering till små bolag som gör förlust eller en mindre vinst, än vad det är bland vinstgivande bolag med högre omsättning. Detta beror på att återbetalningsförmågan bland de senare anses vara tillräckligt god för att kreditgivaren ska vara villig att ta risken att ge ut finansiering utan ett borgensåtagande. Det är även vanligare att mindre bolag accepterar ett borgensåtagande då de ofta har större kontroll över bolaget och därmed en god uppfattning om vilket åtagande de gör.

Det är vanligt att flera frågor dyker upp bland företagare när det ställs ett krav på ett borgensåtagande, varför vi har sammanställt svar på många av dessa i den här artikeln.

Vilka företagsformer krävs på borgen?

Enskild näringsverksamhet / enskild firma: denna typ av företagsform är inte juridisk person och istället används företagarens personnummer som organisationsnummer. Här ansvarar alltså företagaren alltid för företagets förpliktelser (till exempel skulder och avtal) och ett borgensåtagande krävs generellt inte, då företagaren redan är betalningsansvarig för eventuella skulder.

Handelsbolag och kommanditbolag: Bolagsmännen, det vill säga delägarna av företaget, är alltid personligt och solidariskt ansvariga mot utomstående. Det innebär att företagarna har ett personligt ansvar för företagets förpliktelser, och att borgen inte behövs krävas då dessa redan är betalningsansvariga för eventuella skulder. Solidariskt ansvar innebär att en av bolagsmännen kan krävas på företagets hela skuld. Den som har betalat kan sedan i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel av skulden.

Aktiebolag: Då ett aktiebolag är en juridisk person, så är en företagare inte personligt ansvariga för företagets skulder om inget annat har avtalats. Därav uppkommer krav på borgen relativt ofta bland små aktiebolag med lägre omsättning och vinst. Om bolaget gör vinst eller är villig att gå in med en annan typ av säkerhet kan det undvika en personlig borgen.

Typer av borgen

Enkel borgen: En enkel borgen innebär att borgensmannen, det vill säga den personen som tagit på sig ansvar för skulden, tar på sig betalningsansvaret först när låntagaren (företaget) inte har någon utmätningsbar egendom kvar.

Proprieborgen: Innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som om detta skulle vara en egen skuld. Långivaren har då rätt att kräva borgensmannen på skulden utan att först ha krävt företaget på återbetalning av företagslånet / finansieringen. Finns det fler borgensmän kan kreditgivaren kräva vem som helst av dessa på betalning av hela lånet. Den som har betalat har rätten att sedan kräva de andra borgensmännen på deras andel av skulden. Denne har även en regressrätt på låntagaren vilket innebär att man har rätt att kräva låntagaren (företaget) på skulden man varit tvungen att betala.

Vanliga begrepp kring borgen

Det finns en del begrepp som används när man talar om borgen, vilket lätt kan verka lite krångligt. Däremot är det mesta ganska logiskt när det kommer till borgen; man tar helt enkelt ansvar för någon annans skuld (företag som privatperson) ifall att denne inte kan betala.

Nedan är en förklaring på vad de vanligaste begreppen betyder..

Avtalsfrihet: Borgensavtal lyder under avtalsfrihet. Detta innebär att man i avtalet kan begränsa ett borgensansvar gällande tid (hur länge det gäller) och belopp (hur mycket borgensmannen tar ansvar för).

Borgen: En borgen innebär att en fysisk person eller juridisk person tar på sig ekonomiskt ansvar för någon annan; ett företag i det här fallet. Oftast innebär ansvaret betalning av ett lån / finansiering, men det kan också involvera en fullgörelse av ett avtal eller entreprenad, exempelvis att bygga klart en fastighet om ett byggbolag inte kan avsluta projektet enligt överrenskommelse.

Borgenär: Är den som har en fordran mot någon annan. Borgenären är med andra ord banken eller kreditgivaren som har gett ut lånet / finansieringen till ett bolag.

Borgensman: Är den fysiska eller juridiska personen som tar ekonomiskt ansvar för någon annan.

Gäldenär: Är någon som har en skuld till någon annan. Skulden består oftast av pengar men kan också vara i formen av en produkt som en säljare utlovat eller en tjänst som någon avtalat att utföra.

Personlig borgen: kallas i lagliga termer för, proprieborgen. Det innebär att en person tar på sig ansvaret att betala en skuld om den man gått i borgen för inte kan göra det.

Preskription: Om det finns en preskriptionstid i avtalet om skulden så försvinner även borgensansvaret när denna går ut. Däremot så uppdateras preskriptionstiden varje gång en påminnelse skickas ut.

Vanliga frågor om borgen

Finns det några krav på hur ett borgensåtagande ska se ut?

Generellt så finns det inga formkrav på hur ett avtal om borgen ska se ut. Oftast inkluderas borgensåtagandet i låneavtalet där låntagarens förpliktelser är definierade. Texten kallas “borgensmening” och undertecknas av borgensmannen. Följande är ett exempel på hur en sådan mening kan vara formulerad: "För kredittagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld”.  

Har man möjlighet till att avsluta sitt borgensåtagande?

Generellt så kan en borgensman inte säga upp sitt borgensåtagande. Däremot kan denne be om att få bli fri från sitt borgensåtagande genom att låntagaren erbjuder en ny säkerhet eller en ny borgensman. Här behöver å andra sidan kreditgivaren att acceptera den nya säkerheten eller borgensmannen. Ett annat alternativ är att borgensmannen betalar skulden själv och sedan kräver låntagaren på skulden.

Vad är skillnaden på solidariskt och delat ansvar?

I situationer där det finns flera borgensmän för en och samma skuld är det viktigt att känna till vilken typ av ansvar dessa har. Vid solidariskt ansvar kan borgenären kräva en av borgensmännen på hela skulden. Denna har i sin tur sedan rätten att kräva resterande borgensmän på sina andelar av skulden. Vid delat ansvar kan däremot en borgenär endast kräva respektive borgensman på dennes andel.

Hur fungerar regressrätt i ett borgensåtagande?

I en situation där en borgensman har varit tvungen att betala hela eller en del av ett lån, så har denne regressrätt på låntagaren. Detta innebär att borgensmannen kan kräva tillbaka pengarna från låntagaren.

Hur fungerar jämkning vid borgen?

I enlighet med bl.a. avtalslagen så finns det möjlighet att skriva ned borgensåtagandet fullständigt eller delvis ifall att kreditgivaren har gjort kreditprövningen på ett felaktigt sätt eller om borgensmannen inte fått tillräckligt med information om hur kredittagaren sköter skulden. Detta kallar alltså jämkning.

Tre saker att tänka på innan du går i borgen

Den nuvarande ekonomiska situationen av kredittagaren. Var säker på att du har en god förståelse för företaget du går i borgen för och hur den ekonomiska situationen ser ut. Ta en titt på bokslutet (kan göras via allabolag.se) och be om att få titta på de senaste siffrorna från bokföringen.

Finansieringens resultat Försök att göra en uppskattning av hur saker och ting kommer att se ut efter att företaget har fått finansieringen. Kommer försäljningen att öka eller kostnader att minska? Kommer kapaciteten att förändras? Om möjligt, försök även skaffa dig en uppfattning om hur det kommer att påverkar företaget finansiellt.

Skaffa dig en god förståelse för vad åtagandet innebär. Läs igenom låneavtalet noggrant så att du förstår hur lånet fungerar och vad dina skyldigheter är som borgensman. Om du har några frågor så ställ dessa så att du har alla svaren innan du skriver på.

När vi arbetar med våra kunder för att hitta rätt finansiering till bäst villkor är vi alltid noggranna med att besvara alla frågor som dyker upp kring eventuella borgensåtaganden. Transparens och god förståelse är nyckeln till en lyckad finansiering.

Vem kan gå i borgen för ett företagslån?

Generellt brukar långivare efterfråga att en borgensman ska ha en god insyn i företagets affärer och ekonomi. Detta kravet uppstod då rätten dömde ett borgensåtagande som ogilitgt för ett par år sen när en person som inte haft insyn i företagets affärer gått i borgen för ett företagslån. Därav brukar långivarna efterfråga en av följande personer:

 • Styrelsemedlem
 • Ägare
 • VD


I övrigt så gör bankerna och långivarna en bedömning av borgensmannens privatekonomi. Mer konkret så innebär det att de föredrar om personen:

 • Inte har en öppen skuld till kronofogden
 • Inte har för många betalningsanmärkningar registrerade
 • Har en tillräckligt hög inkomst registrerad hos skatteverket
 • Inte har för mycket skulder i form av blancolån
 • Inte har för många kreditupplysningar från UC


Utöver ovanstående så måste en person som går i borgen för ett lån vara folkbokförd i Sverige (dvs. att man bor i Sverige) och vara minst 18 år gammal men inte äldre än 70. Värt att nämna är att vissa långivare dessutom kräver 2 borgensmän för ett lån.


Kompar och företagslån med en personlig borgen

Med hjälp av vår tjänst kan du jämföra företagslån från 20+ långivare och banker. Ansökan går snabbt att fylla i och du kan alltid be om hjälp från våra finansiella rådgivare om du har några frågor. När du ansöker är det alltid bra (men inte ett krav) om du kan ladda upp ditt företags resultaträkning, balansräkning eller kontohistorik. Det är även en god idé att fylla i vad du ska använda lånet till och vara så specifik som möjligt när du gör det då det hjälper långivarna att göra en bedömning.


De flesta långivarna kräver en borgensman för sitt lån, men vi har även långivare som inte kräver något borgensåtagande och sådana som kräver 2 borgensmän. Detta står klart och tydligt när du jämför företagslån hos Kompar.


Hur kan vi hjälpa dig?