Anställningsavtal

Om du behöver extra resurser till ditt företag så kan du, som företagare, anlita någon som är godkänd för F-skatt eller korttidsanställa en person för en begränsad tid. Att anställa någon för en begränsad tid betyder att du har ett visst ansvar då du blir arbetsgivare. Om du anlitar en kollega som är godkänd för F-skatt så underlättar det väldigt mycket. För då är det inte du som behöver göra skatteavdragen eller betala sociala avgifter, utan det är din kollega i form av sin F-skatt. Du betalar heller inte en lön, utan ett arvode till henne eller honom.

Skillnad på arvode och lön

Ett arvode, till skillnad från lön, blir betydligt högre p.g.a att det ska täcka skatt, sociala avgifter, semester och andra sociala förmåner. Man brukar ha ganska rätt med att multiplicera lönen med 1,5-2,0. Med en anställd, som utför samma arbete och som får 200 kr i timmen, motsvarar alltså ett timarvode på mellan 300-400 kr.

LAS- Lagen om anställningsskydd

Du som anställer måste enligt LAS, senast 1 månad efter att anställningen påbörjats, skriftligen lämna in och informera arbetstagaren om vilka villkor som gäller för anställningen. Det mest lämpliga sättet är att ge denna information i samband med när anställningen börjar genom att skriva ett anställningsavtal. Är anställningen kortare än 1 månad så behövs ingen sådan information ges - mer information om det kommer längre fram!

Viktigt att tänka på

Det är mycket viktigt att det framgår i anställningsavtalet att det endast är en anställning under en tidsbegränsad period. Därför bör avtalet vara skriftligt för att du som arbetsgivare ska kunna bevisa vad ni kommit överens om.

 Om anställningen är på under 1 månad så behövs inget avtal skrivas, men tänk på att det är du som anställer, som behöver kunna bevisa att anställningen är tidsbegränsad och inte  tillsvidare (fast). Ett sådant anställningsavtal ska skrivas senast den dagen som den anställde börjar sitt arbete. Det går inte att vid ett senare tillfälle begära att den anställde ska underteckna det.

Korttidsanställa 

Dessa tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna: 

• Säsongsanställning. 

• Allmän visstidsanställning (dock 24 månader sammanlagt under en femårsperiod). 

• Provanställning – max 6 månader. 

• Vikariat (24 månader som högst under en femårsperiod). 

• Anställning av person fyllda 67 år.

Dina förpliktelser när du korttidsanställer 

Att korttidsanställa någon innebär vissa förpliktelser. Här är de viktigaste punktade: 

• Betala ut lön 

• Betala arbetsgivaravgifter (ca 31%) på lönesumman 

• Lämna arbetsgivardeklaration över utbetalda löner och förmåner 

• Betala ut sjuklön (dag 1 till 14 i sjukperioden) till den anställde 

• Betala ut semesterlön med 12% på lönesumman 

• Dra preliminärskatt på utbetalda löner 

• Du ska registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket

• Du bör också teckna en TFA-försäkring eller liknande. Försäkringen ger både dig och den anställde ett visst slags skydd vid olycksfall och arbetsskada, mm.

Tillsvidareanställning

Även kallat för fastanställning och det är den vanligaste typen av anställning. Det betyder att man i förväg inte vet hur länge denna anställning ska pågå. Den upphör först vanligtvis genom en uppsägning efter en viss uppsägningstid. Enligt LAS gäller alla anställningar tillsvidare om inget annat bestämts. En tillsvidareanställning kan också ske för att man på otillåten grund anställt någon för begränsad tid, det krävs i sånt fall att den anställde går till domstol för att få den olagliga anställningen omvänd till en tillsvidareanställning.

Provanställning

Du får anställa någon på prov, det kallas för provanställning och den får pågå i högst 6 månader. Det är för att se om personen passar för tjänsten och om ni båda är nöjda. Besked måste ges till den anställde innan provanställningen gått ut, annars går provanställningen per automatik till en tillsvidareanställning.

Dessa punkter ska ett avtal innehålla:

Enligt LAS ska anställningsavtalet innehålla följande: 

• Namn och adress på arbetsgivaren och den anställde. 

• När anställningen börjar. 

• Vilken anställningsform det är; tills vidare, för begränsad tid eller om det är en provanställning. 

• Var någonstans den anställde ska utföra sitt arbetet. Om den anställde inte ska ha en specifik arbetsplats bör detta förklaras. 

• Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. I vissa fall kan du komplettera med en utförlig befattningsbeskrivning om befattningen är speciell. 

• Villkor för vad som gäller utlandsjobb och om stationeringen kommer vara längre än en månad. Denna Information ska lämnas före avresa. 

• Om det är en anställning för begränsad tid så ska det framgå vilka villkor som gäller och anställningens slutdag. 

• Om det är en provanställning ska prövotiden synas tydligt. 

• Begynnelselön och andra förmåner.

• Hur ofta lönen ska betalas ut. 

• Gällande tillsvidareanställning så ska de uppsägningstider som gäller finnas med, eller en hänvisning till LAS eller kollektivavtalet. 

• Vilka löneperioder som gäller, dvs när lönen betalas ut. 

• Normal arbetstid. 

• Villkor för semester och eventuell förskottssemester. 

• Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal och om några av dess föreskrifter gäller även anställda som inte är fackligt anslutna. 

Säsongsarbete

Det är sådana arbeten som endast går att utföra en viss tid på året på grund av vädret. Den här typen av arbete är vanligt inom turistnäringen och inom jord- och skogsbruk. Man vet heller inte exakta datum som en säsongsanställning kommer att vara då det också beror på vädret, när säsongen tar slut så är anställningen slut också.

Om den säsongsanställda har varit anställd hos dig mer än 6 månader under senaste två åren så ska du, minst en månad före säsongen meddela denne att en fortsatt anställning inte blir aktuell.

Anställning och pensionering

Det går alltid att anställa personer som fyllt 67 år under en begränsad tid. Detta gäller för både nyanställningar och när den anställde ska fylla 67 år. Ett krav är att du som arbetsgivare ska senast en månad innan den anställde fyller 67 år, ge ett skriftligt besked att tillsvidareanställningen kommer att upphöra.

GDPR i ett anställningsavtal

Många undrar hur GDPR frågor ska hanteras i ett anställningsavtal. Det som behövs är att personen som behandlar personuppgifter har en laglig grund för att behandla dessa. Ett anställningsavtal är din, som arbetsgivare, lagliga grund för att behandla den anställdes personuppgifter. Samtycke eller dylikt krävs inte i detta fall.

Hur kan vi hjälpa dig?