Muntliga och skriftliga avtal bland företag

Ibland krävs det att avtal är skriftliga och ibland räcker det med ett muntligt. Har man tidigare kontakter som man är van vid att göra transaktioner med så behövs oftast endast muntligt då man vet hur avtalen fungerar.

Vad finns för fördelar med skriftligt?

Fördelen med att ha ett skriftligt är bland annat detaljer man kommit överens som kan komma att glömmas efter ett tag, eller bevisning om vad parterna kommit överens om. Du bör ta i beaktande om avtalets juridiska och ekonomiska omfattning. Det är också bra att överväga ett skriftligt om du inte känner tillit fullt ut till motparten. Vi rekommenderar dock att inte ingå något avtal med en part där du inte känner någon tillit till alls eller känner en viss osäkerhet- inget avtal är värt oron om det är dålig relation eller total avsaknad av tillit.

Namnteckning eller elektronisk signatur?

Man bör bestämma om avtalet bara är en sammanställning av det som muntligen avtalats eller om det är bindande, för när det  väl är dags för dig och motparten att teckna ett skriftligt avtal så bör nästa sak övervägas. Ni kan välja att skriva på med traditionell namnteckning eller elektroniska signaturer. Elektronisk signatur kan vara allt från att skriva sitt namn i ett mail till att identifiera sig med BankID eller andra e-legitimationer.Eftersom att man inte kan vara säker på att den som skickar mailet verkligen är den som han eller hon utger sig för att vara, så rekommenderas det att använda sig av det sistnämnda alternativet för att undvika identitetsproblem eller minimera förfalskningar. Det finns inte någon speciell lagstiftning kring elektronisk signatur utan här gäller samma regler som för andra typer av avtal.

E-legitimation kan dessutom många gånger vara ett bättre bevis än den traditionella handskrivna signaturen och de elektroniska underskrifterna är oftast juridiskt bindande så länge inte någon lag eller avtal har speciella formkrav på just ert avtal.

Exempel på överenskommelse om avtal

Kalle och Micke ä bekanta och ska ingå ett köpeavtal. De bestämmer att detaljer som pris och antal börjar gälla efter att ett avtal dokumenterats på papper och skrivits på med bägges namnteckningar. När de förhandlat klart så skickar de det slutgiltiga avtalsförslaget till varandra på mail och kommer överens om att avtalet ska se ut så. Även om de är överens så har det gemensamt beslutat sig för att det börjar gälla när båda undertecknat det fysiskt på papper.

Avtal som inte godkänns med elektronisk underskrift

Det är inte alltid som man behöver ha ett skriftligt avtal, men i vissa fall behövs det för att det ska vara giltigt, detta gäller vid fyra specifika avtal:

  • Överlåtelse av fastighet
  • Testamente
  • Erkännande av faderskap
  • Framtidsfullmakt.

Dessa avtal behöver vara bevittnade, dvs ha underskrifter och här godkänns inte elektroniska underskrifter.

Konkludent avtal sk. underförstådda avtal

Det finns också något som heter underförstådda avtal, även kallat för konkludent handlande vilket betyder att det varken är skriftligt eller muntligt utan det är underförstått. Det kan vara när en part genom sin handling visar det på något vis som exempel på sådana handlingar till vardags kan vara att när man åker buss har en skyldighet att ha en giltig biljett.

En oavsiktlig handling kan leda till att motparten uppfattar som att man vill ingå ett avtal som kan leda till avtalsbundenhet.

Hur kan vi hjälpa dig?