När har ett avtal ingåtts?

I många fall är det enkelt att fastställa när man ingått ett avtal. Det kan vara när du och den andra parten har skrivit på ett samarbetsavtal eller köpekontrakt. Avtalet börjar sedan gälla enligt det som står i kontraktet. När det kommer till anbudsförfarande så kan det bli lite knepigare att veta när ett avtal ingåtts då sådant kan fara fram och tillbaka mellan anbudsgivaren och köparen. Vi ska därför gå igenom och reda ut hur avtalsslutande faktiskt ser ut för att underlätta för dina framtida affärer.

Anbud och accept

I avtalslagen finns en grundmodell för hur ett avtal ska ingås. Grundmodellen består av tre saker som behöver uppfyllas för att gälla:

  • Ett anbud
  • En accept, och
  • Att det är exakt samma innehåll i anbudet o accepten


Ett anbud är ett erbjudande eller offert som behöver få en accept, dvs ett svar från personen som vill köpa varan eller tjänsten. Om anbudet får en oförändrad accept och de resterande punkterna ovan är uppfyllda, så har ett avtal ingåtts. Ofta har man som utgångspunkt att ett avtal är en offert. Däremot, har accepten inte har samma innehåll som anbudet är accepten oren och räknas som ett nytt anbud. 

Exempel; ett snickeriföretag har skickat en offert på en tjänst för 320 000 kr till en kund. Erbjudandet gäller t o m 1 juni 201X. Kunden svarar 28 maj att den vill köpa tjänsten- det är nu som ett bindande avtal har uppstått och ingen av parterna kan dra sig ur affären.

När är ett avtal bindande?

Ett anbud, eller en offert, är bindande så fort det lämnar och kommer fram till mottagaren. Detta är dock en ensidig bundenhet, mottagaren är inte bunden till avtalet förrän denne gett ett antagande svar på anbudet- en accept. Här är anbudslämnaren bunden tillsvidare, men kan begränsas av de tidsfrister, sk. deadline, som gäller enligt avtalslagen och genom att anbudslämnaren kan sätta en tidsfrist för anbudet.

Om mottagaren säger nej till anbudet så förfaller det och anbudslämnaren är då inte längre bunden av sitt anbud.

Om accepten inte har samma innehåll som anbudet är accepten oren och räknas som ett nytt anbud. Du kan läsa mer om det längre fram.

Anbud utan förbindelse

Det går att få med i anbudet att det kan lämnas utan förbindelse eller “utan obligo”, som det också heter. Sånt innehåll är en uppmaning till mottagaren att lämna ett anbud till avsändaren, även kallad anbudsgivare, med samma innehåll som anbudet ursprungligen hade. Den ursprunglige anbudsgivaren är då inte bunden av sitt anbud.

Om mottagaren nu svarar på meddelandet så anses detta vara ett “nytt” anbud och det är den ursprungliga avsändaren som kan acceptera. Det är viktigt att alla villkor är med eftersom att anbudet är bindande. Tänk igenom och dubbelkolla så alla villkoren är med i anbudet innan du skickar iväg det. Det är lika viktigt att motparten som skickar en accept också får med vad denne vill ha med i avtalet, accepten är ju bindande så snart det kommit fram till mottagaren. När avtalet är klart så gäller endast det som båda parterna bestämt.

Om accepten är sen

Om svaret kommer fram till motparten för sent så uppstår inget avtal och finns det en tidsfrist i anbudet så gäller den tiden. Om tidsfristen inte finns med i anbudet så gäller avtalslagens regler om tidsfrister och enligt avtalslagen påverkas tidsfristen också på vilket sätt som anbudet lämnats på.

   Muntliga anbud måste ske direkt, men skickas det med fysisk post eller elektroniskt som; e-post, sms eller fax så ska mottagaren lämna svar inom rimlig tid. Vad som är rimlig tid beror på anbudets omfattning och om anbudet inte är omfattande så är det normalt med inte mer än en eller ett par dagar. 

  Om man svarar sent på ett anbud så räknas det istället som ett nytt sådant från den som skickat och man är bunden av det som står med i anbudet om mottagaren svarar i tid.

Oren accept och dess innebörd.

Om den som skickar en accept ändrar något så det påverkar offertens innehåll, så räknas det som en ny accept eftersom att innehållet nu ändrats. Den orena accepten blir nu därför en ny offert eftersom den första fick ett avslag och en den orena accepten är nu en ny offert från den som mottog offerten. Här finns nu inget som hindrar den som ursprungligen lämnade offerten, att acceptera den “nya” offerten.

I exemplet ovan så fick kunden en offert på 350 000 kr, men kund svarar att man vill köpa tjänsten för 250 000 kr. Detta blir nu att accepten blir ett nytt anbud som snickeriföretaget ska svara på. Kunden är bunden till sin orena accept fram att företaget svarar att man godkänner det.

Återkallande av ett anbud eller accept

Det kan hända att man ibland råkar gör fel eller ångrar sig. Man kanske får ett bättre erbjudande någon annanstans eller inser att man faktiskt inte har råd med en större beställning. Det går att återkalla eller redigera innehållet i en offert eller accept fram till att mottagaren fått ta del av det och läst offerten eller accepten.

Olika sätt att ingå avtal på

Avtalslagens regler är dispositiva, vilket betyder att parterna som vill ingå ett avtal kan bestämma om reglerna i avtalslagen ska gälla deras avtal eller inte. Detta kan göra att avtalet ser ut på olika sätt:

- Kontrakt:

Avtalsparterna är inte bundna till något avtal förrän ett skriftligt kontrakt upprättats mellan båda sidorna. Det betyder att inget avtal träder i kraft även om anbud eller accept utväxlats.

Viktigt att tänka på om du och motparten vill upprätta ett skriftligt avtal- stäm av med varandra om det skriftliga avtalet är en sammanställning av det ni pratat om, och eventuellt är överens om, eller om det är förutsättning för avtalsbundenhet.

Skriftligt avtal används ofta när parterna förhandlar om villkoren innan själva avtalet görs upp.

Successiv avtalsbindning 

Vid avtalsförhandlingar mellan två parter kan det vara svårt att urskilja ett anbud från en accept. Parterna blir enligt huvudregeln, inte bundna av något avtal förrän de är överens om ett komplett sådant.

Hur kan vi hjälpa dig?