Val av företagsform

Val av företagsform - Hur skiljer de sig åt?

Beroende på vilken bolagsform man väljer för sitt företag så ser förutsättningarna olika ut, då de fungerar på olika sätt. Vilken typ av bolagsform som man bör välja beror på dina egna förutsättningar, vilken typ av affär och verksamhet du ska syssla med, om du ska arbeta i bolaget ensam eller om ni är flera. Nedan har vi gjort en kortare sammanfattning om vad som kännetecknar respektive bolagsform samt mer detaljerat i en tabell. Källan för all information är verksamt.se.

Enskild näringsverksamhet: Även kallad enskild firma. Kan passa för en person som vill starta bolag ensam och som vill minimera mängden pengar som behövs för att starta verksamheten (det finns inga krav på hur mycket kapital man måste starta firman med). Däremot bör man ha i åtanke att verksamhetens ekonomi och ens egen ekonomi är densamma om man har en enskild firma.

Handelsbolag: Ett handelsbolag lämpar sig när man är två personer som vill starta ett bolag, men då dessa inte vill gå in med kapital i det från början (då det inte finns några kapitalkrav). Däremot är ägarna personligt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag: Liknar handelsbolag, men skiljer sig åt på så sätt att det finns möjlighet att ge en person hela ansvaret för företagets skulder.

Aktiebolag: Kräver ett startkapital om minst 50 000 kr och kan startas av en eller flera personer. Bolaget blir en juridisk person, vilket innebär att ägarna inte bär ett personligt ansvar för företagets skulder och åtaganden (gäller inte vid skatteskulder).

Ekonomisk förening: Kräver minst tre personer och det ekonomiska ansvaret är begränsat till den insats de satt in i föreningen.

I nedanstående tabell går vi mer detaljerat igenom hur de olika bolagsformerna skiljer sig åt. Om tabellen ser konstig ut på mobil kan du ladda hem en PDF version av den via länken nedan.

PDF-format av tabellen (mobilanpassad)
Enskild näringsverksamhet
Handelsbolag
Kommanditbolag
Aktiebolag
Ekonomisk
förening
Juridisk person
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Antal ägare
Endast en person
Minst två personer
Minst två personer
Minst en person
Minst tre personer
Ägarnas ansvar
Personen vars verksamhet det är (även kallat näringsidkaren) ansvarar personligen för de avtal som ingås och för företagets skulder.
Ett handelsbolag kan ingå avtal med andra parter men kan det inte betala sina skulder är bolagsmännen ansvariga för avtalet.
Ett kommanditbolag kan ingå avtal med andra parter men kan det inte betala sina skulder är komplementären ansvarig för avtalet.
Ett aktiebolag kan ingå avtal och ansvarar självt för skulderna.
En förening kan ingå avtal och ansvarar själv för skulderna.
Kapitalkrav
Nej
Ja
Komplementär: nej Kommanditdelägare: minst 1 kr
Minst 50 000 kr
Ja, antingen i form av en kontant- eller arbetsinsats
Företrädare
Den enskilda näringsidkaren
Bolagsmännen
Komplementären
Styrelsen
Styrelsen
Registrering
Hos Skatteverket och eventuellt hos Bolagsverket
Hos Bolagsverket och Skatteverket
Hos Bolagsverket och Skatteverket
Hos Bolagsverket och Skatteverket
Hos Bolagsverket och Skatteverket
Namnskydd
I länet där företaget är registrerat
I länet där företaget är registrerat
I länet där företaget är registrerat
I hela landet
I hela landet
Skatteformer
F-eller FA-skatt (FA-skatt vid inkomster både från näringsverksamhet och anställning)
Bolaget: F-skatt,
Bolagsmän: SA-skatt (särskild debiterad A-skatt)
Bolaget: F-skatt,
Bolagsmän: SA-skatt (särskild debiterad A-skatt)
Bolaget: F-skatt, Ägarna: A-skatt (anställda)
Föreningen: F-skatt, Medlemmarna: A-skatt (anställda)
Beskattning
Personen
 som driver firman beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter).
Bolagsmännen
beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).
Bolagsmännen
 beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).
Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och
 eventuell utdelning (inkomstskatt + ev. kapitalinkomstskatt).
Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + kapitalinkomstskatt).
Årsredovisning och revisor
Endast årsbokslut behövs och det finns inget krav på revisor
Om handelsbolaget har andra företag (juridiska personer) av en särskild storlek som delägare behöver det upprätta årsredovisning och ha revisor.
Om kommanditbolaget har andra företag (juridiska personer) av en särskild storlek som delägare behöver det upprätta årsredovisning och ha revisor.
Alla aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i vissa fall även revisionsberättelse. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
Årsredovisning ska upprättas och revisor ska vara utnämnd.
Fördelning av vinst och förlust
Normalt endast till personen som driver firman Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn.
Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns gäller lika fördelning mellan ägarna av bolaget.
Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns och bolagsmännen inte kan enas om fördelningen ska frågan avgöras av domstol.
Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning.
Vinst kan fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring.
Sjukpenning-
grundande inkomst
Överskottet
Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
Uttagen lön
Uttagen lön
Karenstid
1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar
1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar
1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar
1 dag
1 dag
Pensions-
grundande inkomst
Överskottet
Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
Uttagen lön
Uttagen lön

Källa: Verksamt.se

företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Fyll i en ansökan
och väx ditt företag idag

Till ansökan